Online EPC pre check

......

  • Je EPC pre mňa?

    Energy Performance Contracting (EPC) je model energetických služieb, ktorý sa úspešne využíva vo viacerých európskych krajinách na modernizáciu budov a zariadení. EPC zahŕňa implementáciu súboru opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti, ktoré je vykonávané a manažované spoločnosťou poskytujúcou energetické služby (ESCO).
    ESCO v rámci EPC garantuje dosiahnutie dohodnutých úspor energie. Úspory je potom možné použiť buď na čiastočné, alebo úplné pokrytie nákladov vynaložených na projekt. Takýto nízkorizikový mechanizmus financovania je dobrým spôsobom, ako môžu vlastníci a užívatelia budov významne znížiť náklady na energie.

    O menej než 5 minút zistíte, či je EPC vhodné aj pre Vašu budovu...    Tento projekt je financovaný z programu EÚ Horizon 2020 pre inovácie a výskum podľa grantovej zmluvy číslo 696040.